fbpx

REGULAMENTUL Campaniei „4 kituri Basic pentru recoltarea si stocarea celulelor stem hematopoietice la nastere” 

Perioada campaniei:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1  Campania „ 4 kituri Basic pentru stocarea celulelor stem la nastere pe o perioada de 18 ani” denumita in continuare “Campanie”, este organizata de Stem Life SA  (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in str. Unirii nr.83A, Bragadiru, jud. Ilfov , in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – Ilfov sub nr. J23/128/2018, CUI RO 24332864

1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.euromedics.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 01.01.2021, ora 00:00 si se incheie la data de 31.01.2021, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.euromedics.ro, care este administrat de catre Organizator. Produsele participante la campanie sunt 4 kituri Basic pentru recoltarea si stocarea celulelor stem la nastere.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice de sex feminin care sunt insarcinate si urmeaza sa nasca intr-o maternitate de stat, fac parte din familii defavorizate cu 2 sau mai multi copii sau fac parte din familii care au fost afectate de pandemia generate de COVID 19 (cazuri de imbolnavire sau deces in familie din cauza coronavirusului) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani.  

3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia; b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1. Produsele participante in campanie sunt 4 kituri Basic pentru recoltarea si stocarea celulelor stem pe o perioada de 18 ani.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Participantele se vor inscrie in Campanie furnizand Organizatorului urmatoarele date cu caracer personal:

a)    Nume si prenume  b) Adresa de email  c) Numar de telefon d) Localitatea de domiciliu si spitalul unde care va avea loc nasterea  e) EXCLUSIV, cele 4 Persoane cu calitate de beneficiar vor pune la dispozitia Organizatorului datele personale pentru completarea contractului de stocare a celulelor stem la nastere si adresa de livrare a kitului.

Organizatorul, in prezenta unei comisii formate din angajati Euromedics, va extrage prin random 4 persoane care vor beneficia cu titlu gratuit de cele 4 kituri Basic. Toate persoanele inscrise in conditiile prezentei Campanii, vor fi incluse in lista din care se va face extragerea. 

Persoanele extrase ca fiind beneficiare ale kiturilor gratuite trebuie sa faca dovada ca sunt insarcinate, ca fac parte din familii defavorizate care au doi sau mai multi copii sau ca in cadrul familiei restranse au fost cazuri de imbolnavire ori deces. 

Comisia Euromedics, indata ce constata validitatea datelor, pune la dispozitia fiecarui participant desemnat prin extragere, cu titlu gratuit, kitul si contractul de stocare a celulelor stem hematopoietice pentru o perioada de 18 ani.

Prin Kit Basic se intelege:

·       Kit de recoltare

Kitul conține următoarele elemente:

a.    Pachet exterior de carton inscripționat cu datele companiei, sigla EUROMEDICS, temperatura de depozitare și transport 18-24⁰C, avertizare asupra materialului biologic (sânge), avertizare de a nu se păstra în frigider

b.    Cutie din polistiren care permite menținerea temperaturii în cel mai bun interval 18-24⁰C

c.     Pungă de plastic care conține componentele kitului (ambalaj dublu pentru a preveni contaminarea microbiană)

d.    Geantă de eșantionare Demotek, ambalată dublu

e.    Două pungi mari de gel pentru pastrarea temperaturii

f.     Mănuși sterile

g.    LogTag pentru înregistrarea si monitorizaria temperatura din interiorul kitului

h.    Șervețele dezinfectante

i.      Sistem de prelevare a sângelui venos de la mamă, tip venoject

·          Separare, prelucrare si stocare celule stem hematopoietice – 2 unitati

·          Procesarea probei in max. 48h de la nastere

·          Analize bacteriologice

·          Antibiograma

·          Determinarea grupei de sange a copilului

·          Determinarea RH-ului copilului

·          Stocarea a trei esantioane din sangele cordonului ombilical, pentru teste premergatoare unui posibil transplant

·          Consultanta gratuita, inainte si dupa semnarea contractului

·          Consiliere gratuita in cazul in care se impune procedura unui transplant

·          Transportul probelor recoltate de la maternitate catre laborator si banca

·          Transportul probelor stocate catre clinica in caz de transplant autolog

·          Certificat de stocare eliberat conform cerintelor centrelor de transplant

·         Support financiar in caz de transplant autolog de pana la 213.000 euro.

Valoarea totala a kiturilor  acordate in cadrul campaniei este de 1490euro*4 total 5,960 euro

Pentru a putea participa la Campanie, Participantul trebuie sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3.

Nu se pot solicita cu titlu gratuit servicii suplimentare. De asemenea, participantele nu pot solicita contravaloarea kiturilor in bani sau alte produse/servicii.

In cazul in care, o participanta beneficiara a kitului Basic cu titlu gratuit, refuza incheierea contractului de stocare si implicit kitul pentru recoltare, kitul se reporteaza, urmandu-se acelasi protocol de extragere prin random.

Beneficiarii kiturilor Basic isi vor exprima acordul expres de postare a fotografiilor, testimonialelor etc, pe site-ul oficial al Organizatorului, www.euromedics.ro.

SECTIUNEA 6. LIVRARE

Kitul va  fi livrat prin curier, in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la validarii datelor, dar nu mai tarziu de data probabila a nasterii.

Pentru expedierea kitului Organizatorul va folosi datele cu caracter personal furnizate de catre participanti, respectiv:

a) Nume si prenume b) Adresa de e-mail c) Adresa de livrare d) Telefon

SECTIUNEA 7. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea benficiilor prezente in Campanie:

– Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii participanti.

– Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta.

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

– Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu beneficiile primite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

– Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a Campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

– Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a Campaniei.

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament Oficial, regimul prelucrarilor de date este desfasurat in conformitate cu Anexa 1 la Regulament.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

SECTIUNEA 11. CONTESTATII SI LITIGII

Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a participantilor  vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de catre Organizator la telefon  0784.091.544 pana la data de 28/02/2021. Orice contestatie dupa aceasta data nu se va lua in considerare.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.euromedics.ro. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a initia astfel de Companii, in conditule prezentului Regulament, pana la finele anului in curs, adico pana la data de 31.12.2021.

ANEXA 1

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Operatorul de date cu caracter personal: STEM LIFE SA  cu sediul in str. Unirii nr.83A, Bragadiru, jud. Ilfov   , înregistrat la Registrul Comerțului – Ilfov sub nr. J23/128/2018, CUI RO 24332864

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

STEM LIFE SA  cu sediul in str. Unirii nr.83A, Bragadiru, jud. Ilfov   , înregistrat la Registrul Comerțului – Ilfov sub nr. J23/128/2018, CUI RO 24332864, tel 0784.091.544 sau email [email protected]

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va folosi de la participanti aceleasi date lasate de participanti in momentul inscrierii, respectiv urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

b)     Nume si prenume  b) Adresa de email  c) Numar de telefon d) Spitalul in care va avea loc nasterea  6) Persoanele cu calitate de beneficiar vor pune la dispozitia Organizatorului datele personale pentru completarea contractului de stocare a celulelor stem la nastere

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) stocarii celuleor stem hematopoietice procesate din sangele de cordon ombilical – kit Basic, cu titlu gratuit.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator nu vor fi dezvaluite decat in cazurile impuse de lege.

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantelor vor fi pastrate de catre Organizator timp de maximum 70 (saptezeci) zile lucratoare de la incheierea campaniei.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0784.091.544 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Organizatorului  la adresa mentionata in prezentul Regulament sau pe email ________________________

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor si persoanelor de sex masculin

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, de sex feminin, , nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani sau a personelor de sex masculin. In situatia in care Organizatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, sau de sex masculin aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Organizatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

6. Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantelor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de completare a talonului de participare, participantele isi exprima acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de catre Organizator.

7. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Organizatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantelor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

8. Alte prevederi 

Datele personale ale participantelor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

ro_RORomână